Selecteer een pagina

Wettelijke informatie

.

1. Presentatie van de site

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, bekend als de L.C.E.N., worden de gebruikers van de website https://www.sim-racing.fr/ hierbij geïnformeerd over deze wettelijke kennisgeving.

Gastheer : Infomaniak – Postadres: Rue Eugène-Marziano 25 1227 Les Acacias, Zwitserland

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten.

Het gebruik van de website https://www.sim-racing.fr/ impliceert de volledige aanvaarding van de onderstaande algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, zodat de gebruikers van de website https://www.sim-racing.fr/ wordt aangeraden deze regelmatig te raadplegen.

De site is toegankelijk vanaf elke locatie, 7 dagen per week, 24 uur per dag, behalve in geval van overmacht, geplande of ongeplande onderbreking of wanneer onderhoud nodig is. De website https://www.sim-racing.fr/ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor wijziging, onderbreking of opschorting van diensten.

De website https://www.sim-racing.fr/ wordt regelmatig bijgewerkt. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd: zij zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om ze te lezen.

3. Beschrijving van de verleende diensten.

Het doel van de website https://www.sim-racing.fr/ is informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf.

Sim Racing streeft ernaar om op de website https://www.sim-racing.fr/ zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor omissies, onnauwkeurigheden of het niet bijwerken van de informatie, hetzij door haarzelf, hetzij door derde partners die de informatie verstrekken.

Alle informatie op de website https://www.sim-racing.fr/ wordt uitsluitend ter informatie gegeven en kan worden gewijzigd. De informatie op de website https://www.sim-racing.fr/ is niet volledig. Ze worden gegeven onder voorbehoud van eventuele wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

4. Contractuele beperkingen inzake technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die voortvloeit uit het gebruik van de site. Bovendien verbinden de gebruikers van de site zich ertoe de site te betreden met recente, virusvrije apparatuur met de laatste bijgewerkte browser.

5. Intellectuele eigendom en namaak.

Sim Racing is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of houder van de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, met name de teksten, beelden, grafische voorstellingen, logo’s, iconen, geluiden en software.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van : Sim Racing

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die hij bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Franse wet op de intellectuele eigendom.

Sim Racing kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de website https://www.sim-racing.fr/, als gevolg van hetzij het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de in punt 4 vermelde specificaties, hetzij het optreden van een bug of incompatibiliteit.

Sim Racing kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals marktverlies of verlies van kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de website https://www.sim-racing.fr/.

Interactieve zones (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactzone) zijn beschikbaar voor de gebruikers. Sim Racing behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, elke inhoud die op deze ruimte wordt geplaatst en die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming, te verwijderen. In voorkomend geval behoudt Sim Racing zich tevens het recht voor de gebruiker burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in geval van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto’s, enz.).

6. Beperking van aansprakelijkheid.

Sim Racing kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de website https://www.sim-racing.fr/, als gevolg van hetzij het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de in punt 4 vermelde specificaties, hetzij het optreden van een bug of incompatibiliteit.

Sim Racing kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals marktverlies of verlies van kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de website https://www.sim-racing.fr/.

Interactieve zones (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactzone) zijn beschikbaar voor de gebruikers. Sim Racing behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, elke inhoud die op deze ruimte wordt geplaatst en die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming, te verwijderen. In voorkomend geval behoudt Sim Racing zich tevens het recht voor de gebruiker burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in geval van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto’s, enz.).

7. Beheer van persoonsgegevens.

In Frankrijk worden persoonsgegevens beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Bij het gebruik van de website https://www.sim-racing.fr/ kan de volgende informatie worden verzameld: de URL van de links via welke de gebruiker toegang heeft gekregen tot de website https://www.sim-racing.fr/, de toegangsprovider van de gebruiker, het Internet Protocol (IP)-adres van de gebruiker.

In elk geval verzamelt Sim Racing enkel persoonlijke informatie over de gebruiker met het oog op bepaalde diensten die door de website https://www.sim-racing.fr/ worden aangeboden. Gebruikers verstrekken deze informatie met volledige kennis van zaken, met name wanneer zij deze zelf invoeren. Gebruikers van de website https://www.sim-racing.fr/ worden dan geïnformeerd of zij deze informatie al dan niet moeten verstrekken.

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatica, bestanden en individuele vrijheden, heeft elke gebruiker het recht op toegang tot, rectificatie van en bezwaar tegen alle hem betreffende persoonsgegevens, door een schriftelijk en ondertekend verzoek in te dienen, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs waarop de handtekening van de houder van het document staat, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de website https://www.sim-racing.fr/ wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen in geval van aankoop van Sim Racing en haar rechten zullen deze gegevens worden doorgegeven aan een potentiële koper, die op zijn beurt gebonden zal zijn aan dezelfde bewaar- en wijzigingsplicht ten aanzien van de gebruiker van de website https://www.sim-racing.fr/.

Databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

8. Hyperlinks en cookies.

De website https://www.sim-racing.fr/ bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van Sim Racing. Sim Racing is echter niet in staat de inhoud van sites die op deze wijze worden bezocht te controleren en aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid dienaangaande.

Bij het surfen op de website https://www.sim-racing.fr/ kunnen cookies op de computer van de gebruiker worden geïnstalleerd. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie over het surfen van een computer op een site registreert. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om het latere surfen op de site te vergemakkelijken en worden ook gebruikt om de bezoekersaantallen te meten.

Als u de installatie van een cookie weigert, hebt u mogelijk geen toegang tot bepaalde diensten. Gebruikers kunnen hun computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

In Internet Explorer: tabblad Extra (wielvormig pictogram rechtsboven) / Internetopties. Klik op Vertrouwelijkheid en kies Alle cookies blokkeren. Klik op OK om te bevestigen.

Firefox: klik boven in het browservenster op de knop Firefox en ga naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy. Stel de Bewaarregels in op: gebruik gepersonaliseerde instellingen voor de geschiedenis. Haal ten slotte het vinkje weg om de cookies te deactiveren.

In Safari: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel) rechtsboven in de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Toon geavanceerde instellingen. Klik in de sectie “Vertrouwelijkheid” op Inhoudsinstellingen. In de sectie “Cookies” kunt u cookies blokkeren.

In Chrome: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen) rechtsboven in de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Toon geavanceerde instellingen. Klik in de rubriek “Vertrouwelijkheid” op voorkeuren. In het tabblad “Vertrouwelijkheid” kunt u cookies blokkeren.

9. Toepasselijk recht en jurisdictie.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website https://www.sim-racing.fr/ is onderworpen aan het Franse recht. De rechtbanken van Parijs zijn exclusief bevoegd.

10. De voornaamste betrokken wetten.

Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd bij Wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende gegevensverwerking, gegevensbestanden en individuele vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie.

11. Woordenlijst.

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruik maakt van bovengenoemde site.

Persoonsgegevens: “gegevens die, in welke vorm dan ook, direct of indirect de identificatie mogelijk maken van de natuurlijke personen op wie zij betrekking hebben” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

11. Lidmaatschap

Sim-racing.fr werkt met verschillende affiliatieprogramma’s (Thrustmaster, Fanatec, MOZA Racing, Asetek Simsports, etc – niet-exhaustieve lijst). Deze partnerschappen zijn opgezet om links te bieden naar verschillende diensten en producten, waardoor de site extra inkomsten kan genereren. Elke aankoop via deze links helpt onze inhoud te ondersteunen zonder extra kosten voor jou.

Sim-racing.nl neemt deel aan het Amazon EU Partner Programma, een affiliate programma met als doel websites geld te laten verdienen door te linken naar Amazon.nl (of elke andere Amazon site – co.uk, ca, it, de, es…). (of een andere Amazon-site – co.uk, ca, it, de, es…) Als Amazon-partner maak ik winst op aankopen die in aanmerking komen.

Als een Amazon Partner maak ik winst op aankopen die in aanmerking komen.

Amazon en het Amazon logo zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of zijn filialen.

Notez cet article

Pin It on Pinterest

FANATEC BUNDELS ONDER €400
This is default text for notification bar